I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je:

Metalia Architekt Partner s.r.o. se sídlem Gajdošova 1928/40, 615 00 Brno, IČO: 26920492, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Brně, oddíl Sa, vložka č .: 3883 / B, DIČ: CZ26920492 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejíž předmětem je koupě a prodej zboží v provozu Gajdošova 1928/40, 615 00 Brno nebo na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

o mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

o telefon: +420 542 212 568

o mobil: +420 723 642 952, +420 723 137 256

o provoz a poštovní adresa: Metalia Architekt Partner s.r.o., Gajdošova 1928/40, 615 00 Brno

o sídlo: Metalia Architekt Partner s.r.o., Gajdošova 1928/40, 615 00 Brno

o Odpovědná osoba: Vladmír Mačica

Bankovní spojení: 189223864/0300

Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, Telefon +420 222 703 404, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené v provozovně prodávajícího včetně jakékoliv internetové stránky elektronického SOI

3. du, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován v katalogu a na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

5. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků.

II. Způsob uzavírání kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím osobně nebo ve formě e-mailové zprávy nebo faxem kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka") a / nebo ústní formou v provozovně prodávajícího.

2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky podle výše uvedeného; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky a uložení objednávky do systému. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.

4. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 15 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen:

o dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR

o odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné a může také v elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

IV. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen:

o převzít zakoupené nebo objednané zboží,

o zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

o potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

V. Dodací a platební podmínky

1. Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje před dodáním prodávající telefonicky nebo e-mailem kupujícího a zboží dodá až po souhlasu kupujícího.

2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci objednávky nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 50 Kč za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnutý zboží zaplacena kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 3 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

7. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

9. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam, kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

10. Způsoby plateb:

o úhrada zálohové faktury na účet

o v hotovosti při převzetí zboží

o platba na dobírku

o úhrada faktury ve lhůtě splatnosti

Způsob platby je kupující povinen uvést ve své objednávce a je povinen ho dodržet. Pokud se kupující rozhodl změnit způsob platby, je povinen oznámit to písemně nebo emailem prodávajícímu do 24 hodin od zaslání objednávky. V případě změny platby ze strany kupujícího nese kupující veškeré náklady vzniklé prodávajícímu se změnou platby včetně nákladů na změněnou dopravu zboží.

VI. kupní cena

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní a kurýrní služby, platbou prostřednictvím společnosti poskytující spotřebitelské úvěry nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5. Při objednávce zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele (cylindrické vložky a klíče, štítové kování apod.) Lze stornovat objednávku do 24 hodin bez storno poplatku. Po této lhůtě nelze stornovat objednávku zboží obsahující předmětné zboží. Také v těchto případech spotřebitel nemá právo na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu , pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

7. Náklady spojené s montáží zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

8. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

VII. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

VIII. Osobní údaje a jejich ochrana

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění

2. pozdějších předpisů.

3. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro

4. doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa na

6. doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

7. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

8. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které má zpracovány v bezpečnostní směrnici.

9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely, souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonickým kontaktováním nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

10. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro marketingové účely.

IX. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

2. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

3. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář - Odstoupení od kupní smlouvy, který najdete zde: http://www.klucky.sk/pdf/FORMULAR_ODSTUPENIE OD ZMLUVY.pdf.

4. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

5. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

6. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

7. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014.

8. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

9. Kupující - podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) má právo na vrácení zboží bez storno poplatku ve smyslu § 442, § 422 a § 429 - 432 obchodního zákoníku a doplňků - a to z následujících důvodů:

o pokud prodávající dodá jiné množství zboží než je určeno ve smlouvě (faktura, pokladní blok) § 442;

o pokud prodávající dodá jiné zboží než určuje smlouva § 422

o pokud má vady, na které se vztahuje záruka § 429 - 432.

10. V případě, že se kupující podnikatelský subjekt rozhodne vrátit zboží z jiných než výše uvedených důvodů a společnost Metalia a.s. mu to po přehodnocení umožní, bude mu automaticky účtován storno poplatek ve výši 20% z hodnoty vráceného zboží, minimálně však 500 Kč.

X. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv resp. prostřednictvím listovních zásilek.

5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.